top of page

Algemene Voorwaarden

1/ Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle facturen contant betaalbaar, zulks uiterlijk binnen de veertien dagen na factuurdatum.

Het gedogen van de betalingsvertraging door Computerkliniek doet in hoofde van de klant geen enkel recht ontstaan.

2/In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling vereist zal zijn, gehouden tot betaling van een verwijlinterest van 1% per maand. Elke begonnen maand wordt als een volledige gerekend.

Na ingebrekestelling is ook een schadevergoeding ten belope van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro en een maximum van 5000 euro, onverminderd de gebeurlijke kosten van bijstand van een advocaat, eisbaar.

3/ Laattijdige betaling van een internet-domeinnaam, geeft ComputerKliniek het recht deze in quarantaine (waardoor deze onbruikbaar blijft tot vereffening) te plaatsen of zelfs te schrappen. Wanneer de klant zijn/haar domeinnaam niet wenst te verlengen, dient hij/zij dit per aangetekend schrijven door te geven aan de Computerkliniek. (3 maand voor verloop van termijn)

4/ Bijzondere voorwaarden bij webdesign:

·         Bij niet tijdige betaling van de hosting vervalt deze, en dient ze desgevallend opnieuw aangevraagd te worden, dit brengt reactiveringskosten met zich mee.

·         De facturatie van de site gebeurt in tweemaal: 50% bij goedkeuring van het voorontwerp (contant te voldoen) en 50% bij het activeren van de site op de juiste URL.

·         Alle aanpassingen nadien geuren onder het uurtarief.

·         Computerkliniek behoudt zich het recht om de site offline te plaatsen bij wanbetaling van facturen.

5/ Alle klachten en aanspraken op schadevergoeding dienen bij aangetekend schrijven aan ComputerKlinieK te worden gericht:

·         Uiterlijk 8 dagen na levering

·         Uiterlijk 8 dagen na factuurdatum

·         Uiterlijk 8 dagen na het ontstaan van de schade

Deze voorwaarden zijn cumulatief. Een niet tijdig geprotesteerde factuur is definitief aanvaard.

6/ Een aanvaarde bestelling verplicht de klant tot afname. Bij afzegging door de klant heeft de Computerkliniek keuze, hetzij de afname en de volledige betaling, hetzij een schadevergoeding ten belope van 30% van het bestellingbedrag te eisen.

7/ De wettelijke of de door de Computerkliniek gegeven garantie vervalt:

·         Bij schade, veroorzaakt door een foutieve installatie

·         Bij schade, na aanwending in strijd met de gebruiksvoorschriften en/of voor andere dan normale gebruiksdoeleinden

·         Bij schade, ingevolge slecht onderhoud

·         Bij schade, ingevolge normale slijtage

·         Bij schade, na externe herstelling en/of andere werkzaamheden

·         Bij schade, ingevolge gebruik van niet originele en/of illegale software

·         Bij schade, ingevolge externe oorzaken (stoten, vallen,brand,fout van een derde, … )

·         Bij schade, veroorzaakt door een Computervirus, Spyware, Adware, …

·         Bij wijziging of verwijdering van het serienummer van het toestel

Deze garantie geldt niet;

·         voor installatie en herstel van software en/of databestanden

·         voor immateriële en/of gevolgschade

·         voor schade aan andere (al of niet in een netwerk) gekoppelde computersystemen- en apparatuur.

8/ De Computerkliniek heeft geen aansprakelijkheid voor verlies van data en/of gegevensbestanden op magnetische en/of andere informatiedragers ingevolge uitgevoerde werkzaamheden. Er wordt van uit gegaan dat de klant beschikt over een recente back-up of reservekopie.

9/ Het risico van het vervoer van hardware, waaraan dient gewerkt te worden, is voor de klant, zelfs indien de Computerkliniek voor dit vervoer instaat.

10/ Tot en met volledige betaling blijven de goederen eigendom van de Computerkliniek.

11/ Alle door de Computerkliniek aangegane overeenkomsten vallen onder toepassing van de Belgische wetgeving.

12/ In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken, bevoegd over het gebied van de zetel van de Computerkliniek, bevoegd.

Uitgave 2004/11

 

bottom of page